Lelki élet

HAMVAZOSZERDA-NAGYBOJT


Szent-Valentin-es-a-februar-14

Imádságok

Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Dicsőség: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkoron és mindörökké, Ámen.

Apostoli hitvallás: HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Mi atyánk: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Angyali üdvözlet: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Tanítás előtti ima (alsó tagozat): Édes jó Istenem, Új napra virradtunk, A Te őrző szemed Legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mirólunk Soha a szemedet! Terjeszd ki fölöttünk Áldásos kezedet! Ámen.

Tanítás utáni ima (alsó tagozat): Tanultam, daloltam, Minden baj elkerült, Te voltál énvelem, Jó Atyánk, Istenünk! Ha írtam, ha olvastam, Rajtam volt a szemed, Óvjál meg máskor is, Jó Atyám engemet! Ámen.

Hazamenetelkor: Atyánk, jó Istenünk, Mikor hazamegyünk, Add ránk áldásodat, S mindig maradj velünk. Ámen.

Tanítás előtti ima: (felső tagozat): Jöjj el, Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke, adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait. Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Tanítás utáni ima: (felső tagozat): Urunk, Jézus Krisztus, Te vagy az Út, amelyen járnunk kell, az Igazság, amelyet keresve keresünk, az Élet, amely egyetlen boldogságunk. Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled. Áldd meg egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat. Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik. Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyformán hozzád vezessenek, Te pedig vezess minket Atyádhoz, akit veled és általad dicsérünk most és mindörökké. Ámen.

Étkezés előtt: Édes Jézus, légy vendégünk, Áldd meg, amit adtál nékünk! Adjad Uram, hogy jól essék, Jézus neve dicsértessék! Ámen.

Étkezés után: Aki ételt, italt adott, Annak neve legyen áldott! Mi jól laktunk, hála Isten, Annak is adj, kinek nincsen! Ámen.

Reggeli ima: Szívem első gondolata, Hozzád száll fel Istenem! Te őriztél meg az éjjel, Maradj ma is énvelem. Téged áldlak és imádlak, Mint szerető gyermeked, Szívem csakis azt akarja, Ami kedves Teneked. Édes Jézus add kegyelmed, S őrizz engem szüntelen, Hogy egész nap Neked éljek, Tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus Anyja, Te mindnyájunk Anyja vagy. Oltalmazz meg minden bajtól, Kísértésben el ne hagyj! Ámen

Esti ima: Ó édes Istenem, Hálát mond a lelkem, Hogy egész napon át Úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, Szent Fiadnak vére Mossa meg kegyesen Szívemet fehérre! Virrasszon felettem Gondviselő szemed, Kérlek, óvd az éjjel Testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal Legyetek énvelem, Ha ti rám vigyáztok, Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Fatimai fohász: Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, Ámen.